GODDESS Vseobecne obchodni podminky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy
uzavřené prostřednictvím on-line obchodu GODDESS umístěného na webovém rozhraní
www.goddessbeauty.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

podnikatelem:

Anton Varlamov, se sídlem Učňovská 387/19, 190 00 Praha – Hrdlořezy
IČ: 02153726
DIČ: CZ7708161945
zapsaný: v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 9
adresa pro doručování: Anton Varlamov, Učňovská 387/19, 190 00 Praha – Hrdlořezy
telefonní číslo: 773 998 488
kontaktní e-mail: [email protected]
jako prodávajícím
a vámi jako kupujícím.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto
zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu (nebo jenom „cenu“),
včetně nákladů spojených s dodáním zboží a případných poplatků souvisejících se zvoleným
způsobem platby, uvedenou v objednávce.
Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží
převezmete.

1.1. Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?
Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená
dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování
služeb.

1.2. Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste
fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou
smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a
těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení
od smlouvy bez udání důvodu.

1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
Jako spotřebitel máte především:

 • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je
  např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních podmínek);
 •  právo ze záruky na zboží, jejíž podmínky a uplatnění se řídí Reklamačním řádem;
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto
  obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
 •  právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 7.3 těchto
  obchodních podmínek).

1.4. Čím se řídí náš právní poměr?
Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a
  povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní,
  ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další
  vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání
  smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
  a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
  „občanský zákoník“);

zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze
pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní
poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým
právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru
ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato
vyšší míra ochrany.

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s
těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí
vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností
jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a
poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy
je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2. Jak podat objednávku?
Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním
formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních
informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné
označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený
způsob platby a dopravy a vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně
konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme
zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci
rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Potvrdit“. Údaje uvedené v závazné
objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte
telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení
objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás
kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na
takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší
strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli
v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem,
kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane
dříve).

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné
z webového rozhraní.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno přijetí objednávky z naší
strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo
emailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je
možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně
kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5 ), máme nárok na náhradu
nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po
dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze
vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží
na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za
tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že vám bylo zasláno přijetí objednávky
podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit
od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není
aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí
vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi
odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních
podmínek.

2.6. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.7. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní
podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva vám bude zaslána
emailemnebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o
úhradu nákladů s tím spojených.

2.8. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě.
Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

2.9. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat
telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi vám poskytneme veškeré potřebné
informace.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?
Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 •  v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
 • online platební kartou prostřednictvím platební brány při zaslání zboží na dobírku;
 •  bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám
  budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky
jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena,
která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní
platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku
2.3 . Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání
příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR).

3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad
5.000 Kč.

Dále jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo
předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

3.5. Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb?

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb jsme povinni vystavit vám účtenku.
Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě
technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám zároveň udělujete souhlas
s poskytnutím účtenky elektronickou formou.

4. DODACÍ PODMÍNKY


4.1. Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží
můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného
dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní doprava a
platba.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob
dopravy zahrnuje.

4.3. Kdy vám zboží dodáme?


Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a
platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí
objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání
platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme
informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží
doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za
nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky,
neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem
převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale
v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou
zkázu, poškození či ztrátu zboží.

4.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než
sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů
spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám
z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání
uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč
nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka
rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení
od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro
odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení vám bez zbytečného
odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat

5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla
uzavřena.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací
smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět
společně s vraceným zbožím.

5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

Od smlouvy není možné odstoupit v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

5.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu našeho sídla.
Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 •  kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad
  prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a
  zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo
  poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-
  mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho
odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

5.5. Kdy dostanete zpět své peníze?
Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží
nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však
zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na
dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze vám vrátíme:

 • stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo
 • způsobem, jaký budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na vámi sdělený
bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny
(pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto
obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle
předchozí věty za podmínky, že vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i
v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně
spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

5.7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 •  technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží
  (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);
 •  zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal
  dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem
odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné
okamžikem, kdy je vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku
bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli
úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského
zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním
řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být
reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost
nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a
bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní
inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva
spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

7.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete
obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1 . Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni
žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

7.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit
přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká
obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2;
webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: [email protected]; telefon:
+420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo
můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které
je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro
vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu,
která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.4. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet).
Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na
internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od
běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi
probíhá v písemné formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním
doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou
v objednávce nebo ve vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné
nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se
svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení.
Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost
ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze
pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2019